FAQ – Często zadawane pytania

1) Ile wynosić mogą koszty pośrednie?

Zakładając, że budżet projektu wynosi 20 000,00 zł , koszty pośrednie mogą wynieść max. 1000,00 zł.

2) Czy w budżecie należy uwzględniać kategorie kosztów pośrednich?

W budżecie wpisujemy tylko kwotę kosztów pośrednich nie przekraczającą 5% całej kwoty grantu.

3) Czy można przekroczyć określoną liczbę znaków we wniosku o dofinansowanie projektów?

Liczba znaków nie podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Organizator prosi, aby opisy w projekcie były zwięzłe, a informacje nie powtarzały się.

4) Czy WTZ może złożyć wniosek o dofinansowanie projekt?

Wnioskodawcą może być Caritas Diecezjalna. WTZ może być Inicjatorem projektu, podopieczni WTZ mogą być uczestnikami projektu, ale wniosek złożony powinien być za pośrednictwem Caritas Diecezjalnej i CD będzie odpowiedzialna za rozliczenie grantu.

5) Czy projekt może uwzględniać koszty zakupu sprzętu?

Budżet projektu może uwzględniać koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Przykładowo, jeśli projekt dotyczy edukacji historycznej mieszkańców Domu Matki i Dziecka, poprzez odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci w formie wycieczek rowerowych kosztem projektu może być zakup rowerów.

6) Czy projekt może uwzględniać koszty osobowe?

Projekt może zawierać koszty osobowe w zakresie administracji w ramach kosztów pośrednich. Koszty osobowe osób merytorycznych mogą być uwzględnione jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji działań bezpośrednich, np. osoby prowadzące zajęcia, trenerzy, przewodnicy itp.

7) Czy Harmonogram projektu dotyczy działań, czy finansów?

Skorygowany dokument Budżet Harmonogram został zamieszczony w załącznikach na stronie www 100na100.caritas.pl
Załącznik zawiera Harmonogram działań w projekcie, gdzie należy Krzyżykami zaznaczyć w których miesiącach realizowane będą poszczególne działania w projekcie.

8) Jakie dokumenty należy zeskanować?

Organizator prosi o przesłanie scanu (w jednym dokumencie) podpisanego wniosku, budżetu, harmonogramu oraz Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych.

9) Kogo dotyczy Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych?

Oświadczenie dotyczy osoby wskazanej do kontaktu w imieniu Wnioskodawcy. Oświadczenia nie musi składać Dyrektor Caritas Diecezjalnej.

10) Czy tytuł projektu powinien zawierać szczegółowe informacje o projekcie?

Tytuł projektu powinien być krótki, hasłowy, dający możliwość wykorzystania w promocji i komunikacji.

11) Czy działania w projekcie należy opisywać szczegółowo?

Ważne, aby działania w projekcie były określone ilościowe (np. 2 spotkania integracyjne po 3 godziny dla 30 seniorów).

12) Czy w projekcie wymagany jest wkład własny?

Wkład własny nie jest wymagany i nie podlega ocenie.

 

Do pobrania:

Prezentacja